Социална отговорност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ СОЯВИТ ООД.

Соявит ООД признава задължението си да действа отговорно, етично и почтено в нашето сътрудничество с всички участващи страни – нашите служители, клиенти, доставчици или обществото и околната среда.

Приложимо право

Ние спазваме приложимото законодателство и очакваме същото от нашите служители и бизнес партньори. В хода на нашите бизнес операции ние спазваме всички приложими закони и разпоредби, свързани със здравето и безопасността, опазването на околната среда и други въпроси.

Защита на ресурсите

Ние се ангажираме да бъдем добър администратор на природни ресурси и демонстрираме това чрез подходящи мерки (напр. рециклиране, работа без хартия и използване на енергоспестяващи технологии).

Управление на служителите

Стремим се да сведем до минимум травмите и заболяванията, свързани с работата. Ние също така признаваме, че безопасната и здравословна работна среда, заедно със задържането и морала на служителите, подобряват качеството на нашата работа. Ние се ангажираме с открит диалог с нашите служители по всички въпроси, които засягат тяхното благосъстояние. По-специално насърчаваме служителите да предоставят информация за здравето и безопасността и общите условия на труд.

Ние вярваме, че интересите на Соявит ООД и нейните служители могат да бъдат най-добре защитени чрез открита и директна комуникация между ръководството и служителите. Стремим се да създадем среда, в която служителите да имат възможност да общуват директно с ръководството, за да решават проблеми, без страх от репресии, сплашване или тормоз. Уважаваме правата на служителите да се присъединяват или да не се присъединяват към синдикати.

Соявит е сертифицирана съгласно разпоредбите на SMETA от 2017 г. (SMETA е най-широко използваният социален одит в света).

Човешки права

Ние подкрепяме, уважаваме и признаваме човешките права на нашите служители и се ангажираме с работна среда, свободна от несправедливо и нечовешко отношение, тормоз и незаконна дискриминация. Ние се отнасяме с достойнство и уважение към нашите служители и подкрепяме среда, в която работата е доброволна и заетостта може да бъде избрана свободно. Ние не толерираме детския труд или излагаме деца или млади работници на условия, които са опасни като цяло  или опасни за тяхното физическо и психическо здраве и развитие.

Соявит е сертифицирана съгласно разпоредбите на SMETA от 2017 г. (SMETA е най-широко използваният социален одит в света).

Социална отговорност

Ние подкрепяме обществото, в което работим, и насърчаваме служителите да участват в дейностите на компанията.

Културно разнообразие

Ние признаваме и приветстваме културните различия между нашия персонал. Целта е да се предложи работно място, което да зачита тези различия. Също така сме наясно с предимствата на културното многобразие за създаване на стойност на нашите глобални пазари.

Стремеж към устойчивост

Стремим се да подкрепим обучението и участието в дейности, които насърчават екологичното съзнание, защита и социално уважение.

И накрая,  може би най-важното, ние непрекъснато се стремим да увеличим максимално удовлетворението на нашите клиенти и техните клиенти, не само чрез предоставените от нас продукти и  услуги, но и чрез спазване на очакваните стандарти по отношение на правата на човека, условията на труд, безопасността и опазването на околната среда.